Busnesau Lleol yn Cynnig Gwasanaethau Cludo Bwyd

Yn ogystal â'r archfarchnadoedd mwy, mae nifer o fusnesau bwyd yn Nhorfaen ar agor ac yn cynnig gwasanaeth cludo i drigolion bregus neu'r rhai sy'n hunan-ynysu yn ystod pandemig coronafirws Covid-19. Mae rhestr o Fusnesau Lleol Sy’n Cynnig Gwasanaethau Cludo Bwyd i’w gweld yma.

Cyngor i Fusnesau

Yn dilyn cyhoeddiad am becyn cymorth gwerth £200 miliwn i fusnesau ar 17 Mawrth, mae Llywodraeth Cymru bellach wedi cyhoeddi y byddant yn darparu bron i £1.4 biliwn o gymorth i fusnesau yn ystod y cyfnod anodd hwn.

Bydd pob busnes manwerthu, hamdden a lletygarwch yn derbyn 100% o ryddhad ardrethi yn 2020-21.

Yn ychwanegol at y cynllun rhyddhad manwerthu, hamdden a lletygarwch hwn, bydd £850m ar gael ar gyfer cynllun grant newydd i fusnesau.

Bydd pob busnes sy'n gymwys i dderbyn Rhyddhad Trethi i Fusnesau Bach ar hyn o bryd - y rhai sydd â gwerth ardrethol o hyd at £12,000 - yn derbyn grant o £ 10,000. Bydd busnesau manwerthu, hamdden a lletygarwch sydd â gwerth ardrethol o rhwng £12,001 a £51,000 yn derbyn grant o £ 25,000.

Maent hefyd yn sefydlu cronfa caledi i ddarparu cymorth wedi'i dargedu ar gyfer rhai busnesau eraill.  

Dysgwch fwy am Covid-19: Cymorth i Fusnesau yma.

Grant Ardrethi Busnes

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi pecyn cymorth gwerth £1.4bn i fusnesau bach i'w helpu yn ystod y coronafirws. Gweinyddir hyn trwy system ardrethi busnes Awdurdodau Lleol.

Llenwch y ffurflen Grant Ardrethi Busnes (COVID-19) i’n caniatáu i gasglu’r holl geisiadau ac ystyried a yw’n briodol i ddyfarnu’r grant.

Offeryn Canfod Cymorth Busnes Coronafirws Llywodraeth y DU

Mae Llywodraeth y DU wedi lansio offeryn newydd i ‘ganfod cymorth’ a fydd yn helpu busnesau a phobl hunangyflogedig ledled y DU i benderfynu’n gyflym ac yn hawdd pa gymorth ariannol sydd ar gael iddynt yn ystod y pandemig COVID-19.

Bydd yr offeryn hwn ar GOV.UK yn gofyn i berchnogion busnes lenwi holiadur syml ar-lein, a all gymryd munudau i'w gwblhau, ac yna fe'u cyfeirir at restr o'r holl gymorth ariannol y gallent fod yn gymwys i'w dderbyn..

Gellir dod o hyd i’r offeryn canfod cymorth ar www.gov.uk/business-coronavirus-support-finder.

Economi a Mentergarwch Torfaen

Ewch i wefan Economi a Mentergarwch Torfaen am newyddion busnes, y wybodaeth ddiweddaraf a’r gefnogaeth sydd ar gael i fusnesau yn ystod pandemig COVID-19.

Gall busnesau hefyd danysgrifio i dderbyn y newyddion diweddaraf yn rheolaidd am ddim gan Economi a Mentergarwch Torfaen

Canllawiau Dosbarthu Bwyd a Chludfwyd

Yn dilyn cyfyngiadau newydd y Llywodraeth a roddwyd ar dafarndai, bwytai, caffis ac ati yn ystod pandemig Coronafirws (COVID-19) efallai y byddwch am ystyried newid y ffordd y mae eich busnes yn gweithredu ac arallgyfeirio, er enghraifft, trwy ystyried hysbysebu a darparu bwyd o'ch bwydlen arferol neu seigiau newydd i'w dosbarthu neu fel cludfwyd.

Mae Panel Arbenigwyr Diogelwch Bwyd Cyfarwyddwyr Diogelu'r Cyhoedd Cymru wedi cynhyrchu dogfen Canllawiau Dosbarthu Bwyd a Chludfwyd sy’n rhoi cyngor ac arweiniad i’ch helpu i gadw o fewn y gyfraith.

Pridiannau Tir Lleol

Oherwydd y Coronafirws, ni fydd y Tîm Pridiannau Tir Lleol yn gallu derbyn ceisiadau i archwilio copïau caled, a hynny o heddiw. A wnewch chi anfon eich ceisiadau ymlaen at locallandchargesteam@torfaen.gov.uk a bydd aelod o’r tîm yn cysylltu â chi i dderbyn tâl gyda cherdyn. Byddwn ni, ac adrannau eraill yn gwneud ein gorau ond cofiwch bydd yr amser a gymerir i ddelio ‘ch cais yn araf hyd y gellir rhagweld.

Mynediad i Gyfrifiaduron Personol fel Asiant Chwilio

Oherwydd y sefyllfa bresennol gyda COVID-19 gwnaed y penderfyniad i gau mynediad at gyfrifiadur y gofrestr gyhoeddus.  I’ch cynorthwyo gyda’ch darganfyddiadau gofynnwn i chi ddilyn y cyfarwyddiadau canlynol.

  • Anfonwch bob cais drwy e-bost at locallandchargesteam@torfaen.gov.uk erbyn 12.00 canol dydd
  • Hyd at uchafswm o 4, fesul asiant yr wythnos
  • Dychwelir y canlyniadau atoch drwy e-bost
  • A fyddech cystal ag atodi cynllun yn amlinellu’r eiddo sydd ei angen arnoch
  • Unrhyw gynlluniau, gofynion TPO, cysylltwch â planning@torfaen.gov.uk am ragor o wybodaeth

Diolchwn i chi am eich cydweithrediad a byddwn yn ailgydio yn y gwasanaeth arferol cyn gynted ag y bydd hi’n ddiogel i ni wneud hynny.

Gyda’n gilydd, gadewch inni gefnogi’n busnesau bwyd lleol

Hoffem annog ein trigolion i gefnogi busnesau bwyd lleol trwy'r amser anodd hwn.

Os ydych chi'n byw yn lleol neu'n ymbellhau, am gysylltu â'ch caffis, tafarndai lleol a'ch siopau cludfwyd a gofyn iddynt ddosbarthu. Gall hyn ein helpu i gefnogi ein heconomi leol. Darllenwch yr erthygl newyddion Gadewch inni gefnogi’n busnesau bwyd lleol yma yn llawn.