Cymorth Cymunedol Torfaen

Mae Ap Cymorth Cymunedol Torfaen yn rhan o ymateb y cyngor i Gynllun Amddiffyn sydd gan y Llywodraeth i ddiogelu'r trigolion mwyaf bregus, yn cynnwys y rhai y cynghorir hwy i aros i mewn. Gall gwirfoddolwyr a'r rhai sydd angen cymorth, wneud cais i gymryd rhan yn y cynllun trwy ddarparu rhywfaint o wybodaeth sylfaenol, a fydd yn cael ei storio'n ddiogel a'i rheoli.

Bydd trigolion sy'n cofrestru ar yr ap i gael cymorth yn gallu gofyn am: 

 • Gasglu meddyginiaeth
 • Siopa am fwyd a nwyddau eraill sy’n hanfodol
 • Y parseli bwyd am ddim sydd ar gael i’r mwyaf bregus
 • Rhywun i sgwrsio â nhw i helpu i drechu unigrwydd a’r arwahanu

Dysgwch mwy am Gymorth Cymunedol Torfaen yma.

Gwasanaeth Olrhain Cysylltiadau Gwent

Mewn ymateb i strategaeth Profi, Olrhain, Amddiffyn Llywodraeth Cymru, mae partneriaid gan gynnwys Iechyd Cyhoeddus Cymru, Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan, a’r pum Awdurdod Lleol yng Ngwent wedi ymuno i sefydlu Gwasanaeth Olrhain Cysylltiadau Gwent a fydd yn mynd yn fyw ar ddydd Llun 1 Mehefin.

Mae'r gwasanaeth newydd yn galluogi partneriaid i dracio ac olrhain  unrhyw achosion Coronafirws newydd sy'n dod i'r amlwg. Gall darganfod lleoliad y rheini sydd wedi dod i gysylltiad â rhywun sy'n dangos symptomau Coronafirws helpu i leihau lledaeniad y firws.

Darganfyddwch mwy am Wasanaeth Olrhain Cysylltiadau Gwent.

Busnesau Lleol Sy’n Cynnig Gwasanaethau Dosbarthu

Yn ogystal â'r archfarchnadoedd mwy, mae nifer o fusnesau bwyd a llysiau yn Nhorfaen ar agor ac yn cynnig gwasanaeth dosbarthu i drigolion bregus neu'r rhai sy'n hunan-ynysu yn ystod pandemig coronafirws Covid-19. Dewch o hyd i fanylion y Busnesau Lleol Sy’n Cynnig Gwasanaethau Dosbarthu yma.

Grantiau

Mae nifer o grantiau ar gael i helpu gydag effeithiau COVID-19. Gallwch weld y rhestr o grantiau i helpu gydag effeithiau COVID-19 yma.

Ap Olrhain Symptomau Coronafirws

Helpwch ni i frwydro’r coronafirws drwy nodi eich iechyd yn ddyddiol, hyd yn oed os ydych chi’n teimlo’n iach, ar ap olrhain symptomau coronafirws Llywodraeth Cymru. Mae’r ap ar gael i’w lawr lwytho o Apple Store, Google Play Store a thrwy ddilyn y dolenni ar covid.joinzoe.com

Posteri

Rydym wedi creu pum poster y gellir eu lawr lwytho a'u lliwio i ddiolch i weithwyr, partneriaid a gwirfoddolwyr allweddol. Byddwn hefyd yn ychwanegu posteri i ddathlu digwyddiadau allweddol drwy gydol y flwyddyn. Dangoswch eich gwaith celf yn eich ffenestr (i) a'u rhannu gyda ni ar gyfryngau cymdeithasol. Gallwch ddod o hyd i'r Posteri yma.

Trefniadau aml asiantaeth

Mae Cyngor Torfaen nawr yn gweithio’n rhan o Fforwm Lleol Cymru Gydnerth Gwent (GLRF) a hynny’n rhan o strategaeth eang y Llywodraeth, Llywodraeth Cymru a’r GIG, mewn ymateb i COVID-19. Dysgwch mwy am y trefniadau aml asiantaeth yma.

Mae eich cefnogaeth yn hanfodol

Mae Llywodraeth Cymru wedi gofyn i ni gyd i aros yn lleol a chadw Cymru’n ddiogel:

 • cadwch bellter cymdeithasol bob amser
 • golchwch eich dwylo yn rheolaidd
 • os ydych chi'n cwrdd ag un aelwyd arall, arhoswch yn yr awyr agored ac arhoswch yn lleol
 • gweithiwch gartref os gallwch chi
 • arhoswch gartref am 14 diwrnod os oes gennych chi neu unrhyw un yn eich aelwyd symptomau
 • aros yn lleol a pheidiwch â theithio ymhellach na 5 milltir oni bai bod eich taith yn hanfodol neu am resymau tosturiol
 • dylai grwpiau sydd mewn perygl gael eu cysgodi i raddau helaeth rhag cyswllt cymdeithasol gan eu bod yn fwyaf tebygol o fynd yn ddifrifol wael a gorfod mynd i'r ysbyty