Profion Llif Unffordd Covid-19

Cynigir profion asymptomatig rheolaidd am ddim nawr i bobl na allant weithio o gartref, ac aelodau eu haelwydydd.

Gallwch gasglu pecynnau hunan-brawf ym Maes Parcio’r Hen Felin, Pont-y-pŵl, rhwng 8am ac 1pm yn ddyddiol.

Mae gwybodaeth bellach am Brofion Llif Unffordd COVID-19 ar gael yma.

Diweddariadau Wythnosol BIPAB am y Brechlyn

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan yn cyhoeddi diweddariadau wythnosol am y brechlyn sy'n cynnwys gwybodaeth am ei gyflwyno ar draws Gwent. Mae copïau ar gael ar dudalen Diweddariad Wythnosol BIPAB am y Brechlyn.

Taliadau Hunan-ynysu

Os yw Gwasanaeth Profi, Olrhain a Diogelu GIG Cymru wedi cysylltu â chi a dweud wrthych am hunan-ynysu, efallai y bydd gennych hawl i gymorth ariannol. Gwnewch gais am Daliad Hunan-ynysut yma.

Os gofynnwyd i'ch plentyn hunan-ynysu a'ch bod wedi cael effaith ariannol o ganlyniad i chi orfod gofalu amdano, efallai y bydd gennych hawl hefyd i gael cymorth ariannol. Gwnewch gais am Daliad Hunan-ynysu (i Rieni/Gofalwyr) yma.

Cymorth Cymunedol Torfaen

Mae Hwb Cymorth Cymunedol Torfaen yn rhan o ymateb y cyngor i Gynllun Gwarchod y Llywodraeth a'i strategaeth Profi, Olrhain a Diogelu er mwyn diogelu ein trigolion mwyaf bregus.

Gall gwirfoddolwyr a'r rhai sydd angen cefnogaeth ymuno â'r cynllun trwy lawr lwytho ein Hap Cymorth Cymunedol a darparu rhywfaint o wybodaeth sylfaenol, a fydd yn cael ei storio'n ddiogel a'i rheoli.

Bydd trigolion sy'n cofrestru ar yr ap i gael cymorth yn gallu gofyn am:

  • Gasglu meddyginiaeth
  • Rhywun i sgwrsio â nhw i helpu i drechu unigrwydd a’r arwahanu

Mi fydd staff ar gael i helpu i gyrchu cymorth a chefnogaeth lle bo hynny’n bosibl a sicrhau bod pobl yn medru cysylltu ag asiantaethau a all helpu.

Dysgwch mwy am Gymorth Cymunedol Torfaen yma.

Beth sy’n digwydd pan fyddwch chi’n cael prawf coronafirws (COVID-19)?

Lawr lwythwch gopi o’r eglurhad hawdd ei ddarllen ynglŷn a pryd i gael prawf a’r hyn y bydd y GIG yn ei ofyn os byddwch chi’n cael canlyniad positif.

Gwasanaeth Olrhain Cysylltiadau Gwent

Mewn ymateb i strategaeth Profi, Olrhain, Amddiffyn Llywodraeth Cymru, mae partneriaid gan gynnwys Iechyd Cyhoeddus Cymru, Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan, a’r pum Awdurdod Lleol yng Ngwent wedi ymuno i sefydlu Gwasanaeth Olrhain Cysylltiadau Gwent a fydd yn mynd yn fyw ar ddydd Llun 1 Mehefin.

Mae'r gwasanaeth newydd yn galluogi partneriaid i dracio ac olrhain  unrhyw achosion Coronafirws newydd sy'n dod i'r amlwg. Gall darganfod lleoliad y rheini sydd wedi dod i gysylltiad â rhywun sy'n dangos symptomau Coronafirws helpu i leihau lledaeniad y firws.

Darganfyddwch mwy am Wasanaeth Olrhain Cysylltiadau Gwent.

Grantiau

Mae nifer o grantiau ar gael i helpu gydag effeithiau COVID-19. Gallwch weld y rhestr o grantiau i helpu gydag effeithiau COVID-19 yma.

Ap Olrhain Symptomau Coronafirws

Helpwch ni i frwydro’r coronafirws drwy nodi eich iechyd yn ddyddiol, hyd yn oed os ydych chi’n teimlo’n iach, ar ap olrhain symptomau coronafirws Llywodraeth Cymru. Mae’r ap ar gael i’w lawr lwytho o Apple Store, Google Play Store a thrwy ddilyn y dolenni ar covid.joinzoe.com

Trefniadau aml asiantaeth

Mae Cyngor Torfaen nawr yn gweithio’n rhan o Fforwm Lleol Cymru Gydnerth Gwent (GLRF) a hynny’n rhan o strategaeth eang y Llywodraeth, Llywodraeth Cymru a’r GIG, mewn ymateb i COVID-19. Dysgwch mwy am y trefniadau aml asiantaeth yma.

Mae eich cefnogaeth yn hanfodol

Mae Llywodraeth Cymru wedi gofyn i ni gyd Gadw Cymru’n Ddiogel:

  • gadw at y rheolau cadw pellter cymdeithasol â phobl sydd ddim yn byw gyda chi neu sydd ddim yn rhan o’ch aelwyd estynedig chi
  • gwisgo gorchudd wyneb (os ydych yn gallu) ym mhob lle cyhoeddus dan do
  • peidio â ffurfio aelwyd estynedig gyda mwy na 2 aelwyd arall. Peidiwch â’u newid
  • peidio â chwrdd ag unrhyw un sydd ddim yn rhan o’ch aelwyd estynedig o dan do
  • peidio â chwrdd â mwy na 5 o bobl eraill mewn lleoliadau a reoleiddir o dan do, fel caffis, tai bwyta a thafarndai (oni bai eich bod yn cwrdd â phobl rydych chi’n byw gyda nhw neu fel rhan o gynulliad a reoleiddir, sy’n caniatáu 30 o bobl ar y mwyaf, yn unig)
  • peidio â chwrdd â mwy na 29 o bobl eraill yn yr awyr agored gan gynnwys mewn gerddi preifat, mannau cyhoeddus a lleoliadau a reoleiddir fel caffis, tai bwyta a thafarndai
  • gweithio gartre os medrwch
  • cyfyngu i’r eithaf ar  deithio i ardal sydd â llawer o achosion