COVID 19 - Coronafirws

COVID 19 Information

Mae COVID-19 yn salwch newydd a all effeithio ar eich ysgyfaint a’ch llwybrau anadlu. Firws o’r enw Coronafirws sy’n ei achosi.

Mae'r cyngor am y Coronafirws yn cael ei ddiweddaru'n ddyddiol gan y Llywodraeth. Dylai unrhyw un sydd â phryderon ddarllen y wybodaeth sydd ar gael ar y gwefannau a ganlyn:

Mae’r sefyllfa’n parhau i fod yn ddeinamig iawn, ond ein cyngor yw dal ati i ymweld â gwefan Iechyd Cyhoeddus Cymru i ddarllen y wybodaeth ddiweddaraf a’r cyfarwyddyd i aros gartref i’r bobl hynny y cadarnhawyd bod ganddynt haint neu’r posibilrwydd y bod haint Coronafirws (COVID-19) arnynt.

Mae Datganiad gan Arweinydd Cyngor Torfaen, y Cyng. Anthony Hunt, ynglŷn â’r pandemig COVID-19 ar gael yma.

Mae Cyngor Torfaen nawr yn gweithio’n rhan o Fforwm Lleol Cymru Gydnerth Gwent (GLRF) a hynny’n rhan o strategaeth eang y Llywodraeth, Llywodraeth Cymru a’r GIG, mewn ymateb i COVID-19. Dysgwch mwy am y trefniadau aml asiantaeth yma.

Newidiadau i Wasanaethau’r Cyngor

Bydd unrhyw aflonyddu ar wasanaethau’r cyngor o ganlyniad Coronafirws (COVID-19) yn cael ei ddiweddaru yma fel y bo’n briodol. Dewiswch yr adran berthnasol isod i gael mwy o fanylion:

Wrth i adeiladau/cyfleusterau gau, fe wnawn ni rhoi gwybod i chi isod:

Gwasanaethau a sefydliadau lleol eraill

Byddwn yn ceisio rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf i chi am newidiadau i wasanaethau a sefydliadau lleol eraill fel y cawn wybod, ond y ffynhonnell wybodaeth orau yw'r sefydliad ei hun.

Mae eich cefnogaeth yn hanfodol

Yr hyn mae’r Llywodraeth wedi gofyn i bawb ei wneud yn y 7 diwrnod diwethaf i #arafu’rymlediad...

  • Mae pobl yn cael eu cynghori i aros gartref am 14 diwrnod os oes ganddyn nhw, neu unrhyw un yn eu cartref, naill ai dymheredd uchel neu beswch newydd a pharhaus
  • Pawb i aros gartref oni bai bod angen iddynt fynd i brynu nwyddau hanfodol fel bwyd a meddyginiaethau
  • Pawb sy'n gallu gweithio gartref i wneud hynny, oni bai bod eu gwaith yn hanfodol
  • Teithio os yw'n hollol angenrheidiol a hynny'n unig - er nad yw trafnidiaeth gyhoeddus yn stopio, dylai gweithwyr hanfodol, yn unig ei ddefnyddio ar gyfer siwrneiau hanfodol i deithio i'r gwaith ac yn ôl
  • Cau tafarndai, clybiau, caffis, bwytai, cyfleusterau hamdden, theatrau a lleoliadau cymdeithasol
  • Dylai pobl dros 70 a grwpiau eraill sydd mewn perygl gael eu cysgodi i raddau helaeth rhag cyswllt cymdeithasol am 12 wythnos gan eu bod yn fwyaf tebygol o fynd yn ddifrifol wael a gorfod mynd i'r ysbyty

Lleihau’r risg o ddal a lledaenu #Diogelu’rGIG #Diogelu’chhunaceraill

Diogelu’n teulu, ffrindiau a chymdogion bregus #Diogelu’rbregus

Diwygiwyd Diwethaf: 06/04/2020
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Call Torfaen

Ffôn: 01495 762200

Ebost: your.call@torfaen.gov.uk

Nôl i’r Brig