Cymorth Cymunedol Torfaen

Mae Hwb Cymorth Cymunedol Torfaen yn rhan o ymateb y cyngor i Gynllun Gwarchod y Llywodraeth a'i strategaeth Profi, Olrhain a Diogelu er mwyn diogelu ein trigolion mwyaf bregus.

Gydag oedi i'r gwarchod o 16 Awst 2020, mae'r galw am gymorth trwy ein Hwb Cymorth Cymunedol oherwydd effeithiau Coronafirws wedi lleihau'n sylweddol ar hyn o bryd. O ganlyniad i hyn rydym wedi lleihau capasiti'r tîm a oedd yn bwynt cyswllt cyntaf ar gyfer ceisiadau am help.

Fodd bynnag, mae rhai staff yn parhau i fod ar gael i ddarparu arweiniad a help i unigolion sydd angen cymorth ar frys a byddwn yn sicrhau eu bod yn cael cyswllt â gwasanaethau sy'n dal i weithredu ledled y fwrdeistref.

Gall gwirfoddolwyr a'r rhai sydd angen cymorth, wneud cais i gymryd rhan yn y cynllun trwy lawr lwytho ein Hap Cymorth Cymunedol a darparu rhywfaint o wybodaeth sylfaenol, a fydd yn cael ei storio a'i rheoli'n ddiogel.

Bydd trigolion sy'n cofrestru ar yr ap i gael cymorth yn gallu gofyn am: 

  • Gasglu meddyginiaeth
  • Siopa am fwyd a nwyddau eraill sy’n hanfodol
  • Rhywun i sgwrsio â nhw i helpu i drechu unigrwydd a’r arwahanu

Mi fydd staff ar gael i helpu i gyrchu cymorth a chefnogaeth lle bo hynny’n bosibl a sicrhau bod pobl yn medru cysylltu ag asiantaethau a all helpu.

Dysgwch mwy am Gymorth Cymunedol Torfaen yma.

Gwasanaeth Olrhain Cysylltiadau Gwent

Mewn ymateb i strategaeth Profi, Olrhain, Amddiffyn Llywodraeth Cymru, mae partneriaid gan gynnwys Iechyd Cyhoeddus Cymru, Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan, a’r pum Awdurdod Lleol yng Ngwent wedi ymuno i sefydlu Gwasanaeth Olrhain Cysylltiadau Gwent a fydd yn mynd yn fyw ar ddydd Llun 1 Mehefin.

Mae'r gwasanaeth newydd yn galluogi partneriaid i dracio ac olrhain  unrhyw achosion Coronafirws newydd sy'n dod i'r amlwg. Gall darganfod lleoliad y rheini sydd wedi dod i gysylltiad â rhywun sy'n dangos symptomau Coronafirws helpu i leihau lledaeniad y firws.

Darganfyddwch mwy am Wasanaeth Olrhain Cysylltiadau Gwent.

Beth sy’n digwydd pan fyddwch chi’n cael prawf coronafirws (COVID-19)?

Lawr lwythwch gopi o’r eglurhad hawdd ei ddarllen ynglŷn a pryd i gael prawf a’r hyn y bydd y GIG yn ei ofyn os byddwch chi’n cael canlyniad positif.

Busnesau Lleol Sy’n Cynnig Gwasanaethau Dosbarthu

Yn ogystal â'r archfarchnadoedd mwy, mae nifer o fusnesau bwyd a llysiau yn Nhorfaen ar agor ac yn cynnig gwasanaeth dosbarthu i drigolion bregus neu'r rhai sy'n hunan-ynysu yn ystod pandemig coronafirws Covid-19. Dewch o hyd i fanylion y Busnesau Lleol Sy’n Cynnig Gwasanaethau Dosbarthu yma.

Grantiau

Mae nifer o grantiau ar gael i helpu gydag effeithiau COVID-19. Gallwch weld y rhestr o grantiau i helpu gydag effeithiau COVID-19 yma.

Ap Olrhain Symptomau Coronafirws

Helpwch ni i frwydro’r coronafirws drwy nodi eich iechyd yn ddyddiol, hyd yn oed os ydych chi’n teimlo’n iach, ar ap olrhain symptomau coronafirws Llywodraeth Cymru. Mae’r ap ar gael i’w lawr lwytho o Apple Store, Google Play Store a thrwy ddilyn y dolenni ar covid.joinzoe.com

Posteri

Rydym wedi creu pum poster y gellir eu lawr lwytho a'u lliwio i ddiolch i weithwyr, partneriaid a gwirfoddolwyr allweddol. Byddwn hefyd yn ychwanegu posteri i ddathlu digwyddiadau allweddol drwy gydol y flwyddyn. Dangoswch eich gwaith celf yn eich ffenestr (i) a'u rhannu gyda ni ar gyfryngau cymdeithasol. Gallwch ddod o hyd i'r Posteri yma.

Trefniadau aml asiantaeth

Mae Cyngor Torfaen nawr yn gweithio’n rhan o Fforwm Lleol Cymru Gydnerth Gwent (GLRF) a hynny’n rhan o strategaeth eang y Llywodraeth, Llywodraeth Cymru a’r GIG, mewn ymateb i COVID-19. Dysgwch mwy am y trefniadau aml asiantaeth yma.

Mae eich cefnogaeth yn hanfodol

Mae Llywodraeth Cymru wedi gofyn i ni gyd Gadw Cymru’n Ddiogel:

  • cadwch at y canllawiau cadw pellter bob amser
  • golchwch eich dwylo’n rheolaidd
  • os ydych yn cwrdd ag aelwyd arall, y tu allan i’ch aelwyd estynedig, arhoswch yn yr awyr agored
  • gweithiwch o gartref os yw hynny’n bosibl
  • arhoswch gartref a mynnwch brawf os oes gennych chi neu unrhyw un yn eich aelwyd symptomau