Profion Llif Unffordd Covid-19

Gallwch gael gafael ar brofion llif unffordd i wirio a oes gennych chi Covid ai peidio drwy fynd i gov.uk/order-coronavirus-rapid-lateral-flow-tests neu drwy ffonio 119.

Diweddariadau Wythnosol BIPAB am y Brechlyn

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan yn cyhoeddi diweddariadau wythnosol am y brechlyn sy'n cynnwys gwybodaeth am ei gyflwyno ar draws Gwent. Mae copïau ar gael ar dudalen Diweddariad Wythnosol BIPAB am y Brechlyn.

Taliadau Hunan-ynysu

Os yw Gwasanaeth Profi, Olrhain a Diogelu GIG Cymru wedi cysylltu â chi a dweud wrthych am hunan-ynysu, efallai y bydd gennych hawl i gymorth ariannol. Gwnewch gais am Daliad Hunan-ynysut yma.

Os gofynnwyd i'ch plentyn hunan-ynysu a'ch bod wedi cael effaith ariannol o ganlyniad i chi orfod gofalu amdano, efallai y bydd gennych hawl hefyd i gael cymorth ariannol. Gwnewch gais am Daliad Hunan-ynysu (i Rieni/Gofalwyr) yma.

Beth sy’n digwydd pan fyddwch chi’n cael prawf coronafirws (COVID-19)?

Lawr lwythwch gopi o’r eglurhad hawdd ei ddarllen ynglŷn a pryd i gael prawf a’r hyn y bydd y GIG yn ei ofyn os byddwch chi’n cael canlyniad positif.

Gwasanaeth Olrhain Cysylltiadau Gwent

Mewn ymateb i strategaeth Profi, Olrhain, Amddiffyn Llywodraeth Cymru, mae partneriaid gan gynnwys Iechyd Cyhoeddus Cymru, Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan, a’r pum Awdurdod Lleol yng Ngwent wedi ymuno i sefydlu Gwasanaeth Olrhain Cysylltiadau Gwent a fydd yn mynd yn fyw ar ddydd Llun 1 Mehefin.

Mae'r gwasanaeth newydd yn galluogi partneriaid i dracio ac olrhain  unrhyw achosion Coronafirws newydd sy'n dod i'r amlwg. Gall darganfod lleoliad y rheini sydd wedi dod i gysylltiad â rhywun sy'n dangos symptomau Coronafirws helpu i leihau lledaeniad y firws.

Darganfyddwch mwy am Wasanaeth Olrhain Cysylltiadau Gwent.

Grantiau

Mae nifer o grantiau ar gael i helpu gydag effeithiau COVID-19. Gallwch weld y rhestr o grantiau i helpu gydag effeithiau COVID-19 yma.