Asesiadau o'r Effaith ar Gydraddoldeb

Mae gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen system gorfforaethol o Asesu'r Effaith ar Gydraddoldeb sy'n cyd-fynd â 'Phroses Asesu Effaith Polisïau' y Cyngor. Defnyddir y broses hon i asesu unrhyw bolisi newydd arwyddocaol neu newid o bwys i ddarpariaeth gwasanaeth er mwyn ystyried effaith bosibl y cynigion hyn ar draws ystod o faterion trawsbynciol. Mae'r rhain yn cynnwys amrywiaeth eang o faterion fel diogelwch cymunedol, iechyd a lles, a chynaliadwyedd, a rhoddir ystyriaeth i'r goblygiadau posibl i'n staff, trigolion, partneriaid a'r gymuned ehangach. Oherwydd y gofyniad statudol eglur i gynnal asesiad o effaith polisïau ar gydraddoldeb, caiff Asesiadau o Effaith Polisïau eu cynnal yn aml gyda'r pwyslais penodol hwn. Os yw'r polisi'n effeithio ar ystod ehangach o faterion, bydd y rhain yn dal i gael eu rhestru yn yr adran hon.

Rydym am sicrhau bod ystyriaethau cydraddoldeb yn cael eu hymsefydlu yn ein proses gwneud penderfyniadau a'u cymhwyso i bopeth a wnawn, pa un a ydym yn penderfynu ar y gwasanaethau yr ydym yn eu cynllunio a'u darparu, y polisïau yr ydym yn eu llunio, y ffordd yr ydym yn cyflawni ein swyddogaethau cyhoeddus, y ffordd yr ydym yn comisiynu a chaffael gan eraill a'r ffordd yr ydym yn trin ein staff.

Mae'r Ddyletswydd Cydraddoldeb Cyhoeddus yn mynnu ein bod yn rhoi ystyriaeth ddyledus i'r angen i ddileu gwahaniaethu, hybu cyfle cyfartal a meithrin cysylltiadau da rhwng gwahanol gymunedau. Mae hyn yn golygu, yn ystod camau ffurfiannol ein gwasanaethau, polisïau, ac ati, fod angen i ni ystyried pa effaith y bydd ein penderfyniadau'n ei chael ar bobl a warchodir dan Ddeddf Cydraddoldeb 2010 (pobl sy'n rhannu nodwedd warchodedig, sef oedran, rhyw, hil, anabledd, cyfeiriadedd rhywiol, ailbennu rhywedd, beichiogrwydd a mamolaeth, a chrefydd neu gred). Mae'n rhaid i'r ystyriaethau hyn ddylanwadu'n wirioneddol ar y broses gwneud penderfyniadau.

Yng Nghymru, mae Asesiadau o'r Effaith ar Gydraddoldeb, ar eu ffurf ysgrifenedig, yn ofyniad cyfreithiol dan y Gyfraith Cydraddoldeb. Mae'r Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol yn cynghori y byddai cofnodion ysgrifenedig o sut y caiff y Ddyletswydd Cydraddoldeb ei hystyried gan awdurdodau cyhoeddus yn ystod eu proses gwneud penderfyniadau yn darparu tystiolaeth o gydymffurfio â'r Ddyletswydd honno.

Trwy'r broses hon bydd y Cyngor yn:

  • Datblygu dealltwriaeth well o'r gymuned yr ydym yn ei gwasanaethu;
  • Gwneud penderfyniadau gwell, wedi'u seilio ar egwyddorion tegwch a chydraddoldeb;
  • Sicrhau bod ein gwasanaethau a'n polisïau yn gynhwysol ac ar gael i bawb;
  • Sicrhau ein bod yn defnyddio ein hadnoddau'n effeithlon yn seiliedig ar anghenion canfyddedig ein trigolion;
  • Nodi unrhyw anfanteision posibl i grwpiau cymunedol penodol yn ein Bwrdeistref gyda'r nod o ddileu neu liniaru'r anfanteision hynny trwy geisio dod o hyd i ddatrysiadau eraill nad ydynt yn gwahaniaethu;
  • Nodi mentrau gweithredu cadarnhaol, lle bynnag y bo'n bosibl ac y caniateir gan y gyfraith, er mwyn bodloni anghenion penodol yr aelodau o'n cymuned sy'n agored i niwed a dan anfantais;
  • Nodi gwelliannau i'n gwasanaethau a'n polisïau neu'r ffordd yr ydym yn cyflawni ein swyddogaethau
  • Nodi ffyrdd o hybu cydlyniant a chynhwysiant cymdeithasol yn ein cymuned.

Rydym yn cyhoeddi ein Hasesiadau o'r Effaith ar Gydraddoldeb ar ein gwefan yn rheolaidd a gallwch ddod o hyd iddynt isod:

 

Diwygiwyd Diwethaf: 05/12/2018
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Yr Is-adran Gydraddoldeb

Ffôn: 01495 766327

Nôl i’r Brig