Adolygiad o Ardaloedd Pleidleisio, Mannau Pleidleisio a Gorsafoedd Pleidleisio

O dan Ddeddf Cynrychiolaeth y Bobl 1983, Deddf Gweinyddu Etholiadol 2006 a Rheoliadau Adolygiad o Ardaloedd Pleidleisio a Mannau Pleidleisio (Etholiadau Seneddol) 2006, mae gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen ddyletswydd i rannu’r ardal yn ardaloedd pleidleisio a dynodi man pleidleisio ar gyfer pob ardal bleidleisio.  Mae’n rhaid iddo hefyd barhau i adolygu’r trefniadau yma.  Er mwyn cydymffurfio â’r ddeddfwriaeth uchod, mae gofyn i Gyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen gwblhau adolygiad llawn o bob ardal bleidleisio a man pleidleisio pob pedair blynedd.  Cyflwynodd Deddf Cofrestru a Gweinyddu Etholiadol 2013 newid i amseru’r adolygiadau gorfodol o ardaloedd pleidleisio a mannau pleidleisio etholiadau Senedd y DU.  Rhaid dechrau’r adolygiad gorfodol nesaf nawr a’i gwblhau rhwng 1 Hydref 2018 a 31 Ionawr 2020.

Cwblhawyd adolygiad diweddar o’r uchod. Cafwyd ymgynghoriad gydag aelodau’r Cyngor Bwrdeistref Sirol, aelodau Cynghorau Cymuned ac aelodau’r cyhoedd. 

  • Derbyniwyd deiseb a phum llythyr yn gwrthwynebu cau gorsaf pleidleisio Neuadd Cwmafon oherwydd diffyg incwm ac anghyfleustra i etholwyr oherwydd y pellter y bydd rhaid i etholwyr deithio. Bydd Neuadd Cwmafon yn parhau i fod yn orsaf bleidleisio.
  • O ran adleoli’r orsaf bleidleisio yn Ysgol Panteg, derbyniwyd pedwar llythyr yn cefnogi ac un yn gwrthwynebu a derbyniwyd dau lythyr yn cefnogi adleoli ond yn awgrymu lleoedd amgen. Ar ôl ymchwilio, cafwyd mai Eglwys Sant Oswallt fyddai’r mwyaf priodol.
  • Mae Neuadd Ysgol Emmaus wedi cau nawr ac er i ni dderbyn dau wrthwynebiad i symud, ar hyn o bryd does dim lleoliad arall ar gael ac felly bydd yr orsaf bleidleisio yn adleoli i’r Hope Centre.
  • Ar ôl cwynion wedi etholiadau blaenorol mae’r cynnig i agor gorsaf bleidleisio ychwanegol yng Nghlwb Chwaraeon a Chymdeithasol Pontnewynydd wedi derbyn dau lythyr yn cefnogi a bydd yn cael ei ddefnyddio mewn etholiadau yn y dyfodol.
  • Derbynion ni dri llythyr yn cefnogi a dau lythyr yn gwrthwynebu cau gorsaf bleidleisio Cwt y Sgowtiaid ac adleoli i Eglwys Richmond Road.  Ar ôl asesiad risg, canfuwyd nad yw Cwt y Sgowtiaid yn cynnig diogelwch i staff ac etholwyr.  Ar gyfer etholiadau yn y dyfodol bydd Richmond Road yn cael ei defnyddio fel gorsaf ddeuol.
  • Derbyniodd adleoliad yr orsaf bleidleisio o Ysgol Gynradd Llantarnam i Ganolfan Gymunedol Cae Derw saith llythyr yn cefnogi. Bydd Ganolfan Gymunedol Cae Derw yn cael ei defnyddio mewn etholiadau yn y dyfodol.
  • Cafodd cau Eglwys Bedyddwyr Pont-rhyd-yr-ynn ddau lythyr yn gwrthwynebu ond, oherwydd bod yr adeilad heb fod ar gael mewn etholiadau yn y gorffennol, byddwn yn parhau i ddefnyddio Glaslyn Court.
  • Cafwyd dau lythyr yn cefnogi cau’r orsaf bleidleisio yn Ysgol yr Eglwys yng Nghymru Henllys a’i chyfuno gyda Neuadd Bentref Henllys. Yn anffodus dyw hyn ddim yn bosibl gan eu bod yn gwasanaethu ardaloedd pleidleisio gwahanol.
  • Derbyniwyd llythyrau pellach yn gwrthwynebu defnyddio ysgolion fel gorsafoedd pleidleisio ac yn cefnogi’r defnydd o orsafoedd teithiol ac archfarchnadoedd i annog pleidleiswyr ble nad oes modd cael hyd i leoliadau addas.

Mae’r adolygiad ffurfiol nawr ar ben.  Serch hynny, os na fydd unrhyw orsaf bleidleisio ar gael yn y dyfodol, bydd y Swyddog Etholiadol yn ystyried a ellid dynodi unrhyw orsaf bleidleisio arall yn y man pleidleisio.  Ni fyddai newid gorsaf bleidleisio o fewn man pleidleisio yn gofyn am adolygiad.

Os na fydd adeilad ar gael cyn etholiad, gall yr awdurdod lleol newid y man pleidleisio a gellir cysylltu â’r bobl sydd â’r hawl i wneud newidiadau i leoedd pleidleisio.

Rhwng adolygiadau ffurfiol bydd pob man pleidleisio a gorsaf bleidleisio yn parhau i gael eu hystyried a bydd gwerthusiad o’u haddasrwydd yn cael ei gwblhau ar ôl pob etholiad.

Diwygiwyd Diwethaf: 28/06/2019
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Cofrestru Etholiadol

Ffôn: 01495 766077

E-bost: voting@torfaen.gov.uk

Nôl i’r Brig