PN135 - Hysbysiad Preifatrwydd Cynlluniau Ffoaduriaid Wcráin

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen yn ymrwymo i amddiffyn eich preifatrwydd pan fyddwch yn defnyddio ein gwasanaethau. Bwriad yr Hysbysiad Preifatrwydd hwn yw rhoi gwybodaeth i chi am y data rydym yn ei gadw amdanoch, sut rydym yn ei ddefnyddio, eich hawliau mewn perthynas â hynny a’r rhagofalon sy’n bodoli i’w amddiffyn.

Maes Gwasanaeth CBST: UCGC
Maes gwaith: Cydlyniant Cymunedol
Manylion Cyswllt: Christopher Hunt
Enw Hysbysiad Preifatrwydd: Cynlluniau Ffoaduriaid Wcráin

Rheolwr Data: Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen, d/o Y Ganolfan Ddinesig, Pont-y-pŵl, NP4 6YB

Os hoffech chi fynegi pryder ynglŷn â thrin eich data personol, cysylltwch â’r Swyddog Diogelu Data gan ddefnyddio’r manylion isod.

Swyddog Diogelu Data: Susan Bullock - 01633 647467 - E-bost: dpa@torfaen.gov.uk

Fel rhan o Gynlluniau Ffoaduriaid Wcráin Llywodraeth y DU, bydd y Cyngor yn darparu amrywiol wasanaeth i Ffoaduriaid a’u Noddwyr. Caiff yr Hysbysiad Preifatrwydd hwn ei ddiweddaru wrth i’r sefyllfa esblygu.

Pwy sy'n darparu eich data i'r Cyngor?

Mae'r wybodaeth bersonol rydyn ni'n ei phrosesu yn cael ei darparu i ni'n uniongyrchol gennych chi:

a) Pan fyddwch yn cofrestru eich diddordeb (fel noddwr) i ddarparu llety ar gyfer Ffoadur/Ffoaduriaid o Wcráin

b) Pan fyddwch yn gwneud cais am gymorth gan y Cyngor (fel Ffoadur)

AC

Rydym hefyd yn derbyn gwybodaeth bersonol yn uniongyrchol gan Lywodraeth Cymru:

a) Os ydych wedi cofrestru eich diddordeb (fel n oddwr) ar eu gwefan nhw

b) Os ydych wedi gwneud cais am Fisa dan y cynllun (fel ffoadur neu ar ran uns

Sut mae’r Cyngor y n casglu’r wybodaeth hon?

 • Os ydych yn llenwi ffurflen ar wefan y Cyngor
 • Os byddwch yn cysylltu â ni ar y ffôn/ebost/cyfryngau cymdeithasol/drwy lythyr
 • Gan Lywodraeth Cymru pan ddyrennir eich achos i’r Cyngor

Pa wybodaeth mae’r Cyngor yn ei chasglu amdanoch chi?

Efallai bydd y Cynlluniau Ffoaduriaid o’r Wcráin yn casglu’r wybodaeth ganlynol am y Noddwyr a’r Ffoaduriaid ac aelodau eu teuluoedd/aelwydydd’

 • Manylion cyswllt (enw/cyfeiriad/ebost/rhif ffôn)
 • Dyddiad geni a’ch rhywedd
 • Manylion banc os ydych wedi derbyn taliad dan y Cynllun
 • Gwybodaeth i’ch adnabod er mwyn gwneud yr arolygon perthnasol

Pam fod y Cyngor yn prosesu eich data personol?

O dan Erthygl 6 o Reoliad Diogelu Data Cyffredinol y DU (GDPR), y seiliau cyfreithlon rydym yn dibynnu arnynt ar gyfer prosesu’r wybodaeth hon yw:

(e) Rydyn ni ei hangen i gyflawni tasg gyhoeddus.

Os ydych wedi cofrestru eich diddordeb mewn cynnig llety, nid ydym yn dibynnu ar Gydsyniad fel sail gyfreithlon ar gyfer prosesu.

Categorïau Arbennig o ddata personol

Rydym yn casglu’r data categori arbennig canlynol:

 • data personol sy’n datgelu tarddiad hiliol neu ethnig
 • data personol yn datgelu credoau crefyddol neu athronyddol
 • data sy’n ymwneud ag iechyd
 • data syn ymwneud â chyfeiriadedd rhywiol unigolyn

Rydym yn casglu hyn o dan Erthygl 9 GDPR y DU.

A

Pan fyddwn yn casglu data troseddol, i ddibenion archwiliadau a wneir ar noddwyr a ffoaduriaid, bydd hyn yn cael ei brosesu o fewn y Cyngor o dan Erthygl 10 GDPR y DU.

Pwy sydd yn cael defny ddio’ch data?

Bydd eich data’n cael ei rannu’n fewnol yn unig gyda’r staff priodol lle mae’n angenrheidiol ar gyfer perfformiad eu rolau.

Efallai y bydd eich data hefyd yn cael ei rannu’n allanol gyda sefydliadau ar gyfer archwiliadau amddiffyn a darparu gwasanaethau. Gallai’r rhain gynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig i:

 • Awdurdod Iechyd
 • Sefydliadau Trydydd Sector (e.e. gwirfoddol)
 • Yr Heddlu
 • Llywodraeth Cymru

Ar wahân i’r hyn a nodwyd yn flaenorol, nid ydym yn trosglwyddo eich manylion i drydydd partïon oni bai bod gofynion cyfreithlon i wneud hynny.

Ydy’r Data’n cael ei drosglwy ddo y tu allan i’r DU?

Na

Sut mae’r Cyngor yn cadw eich data’n ddiogel?

Mae gan y Cyngor bolisïau mewnol ar wait h i sicrhau nad yw’r data y mae’n ei broses yn cael ei golli, ei ddinistrio, ei gamddefnyddio na’i ddatgelu’n ddamweiniol. Cyfyngir ar fynediad i’r data hwn yn unol â pholisïau mewnol y Cyngor ac yn unol â GDPR y DU.

Bydd data’n cael ei storio’n ddiogel ar:

 • Ddatabasau electronig y Cyngor
 • Gyriannau rhwydwaith diogel

Pan fo'r Cyngor yn cyflogi trydydd partïon i brosesu data personol ar ei ran, maen nhw’n gwneud hynny ar sail cyfarwyddiadau ysgrifenedig. Mae gan y trydydd partïon yma ddyletswydd cyfrinachedd hefyd ac mae’n rhaid iddyn nhw weithredu mesurau priodol i sicrhau diogelwch data.

Am ba mor hir mae’r Cyngor yn cadw eich data?

Dim ond am y cyfnod sy'n angenrheidiol y bydd y Cyngor yn cadw eich data personol a bydd yn dilyn safonau sefydliadol a safonau’r Awdurdod L leol yn y maes hwn. Ar ddiwedd y cyfnod cadw bydd y Cyngor yn dinistrio neu'n gwaredu'r data yn ddiogel yn unol ag amserlenni cad w.

Ydyn ni’n gwneud penderfy niadau awtomataidd/y n proffilio gy da’ch data?

Na

Eich hawliau

Mae gennych nifer o hawliau y gallwch eu harfer:

 • Mynediad - cael copi o’ch data ar gais
 • Cywiriad - mynnu bod y Cy ngor yn newid data anghywir neu anghyflawn
 • Gwrthwynebu, Cyfyngu neu Ddileu - mewn rhai amgylchiadau penodol gallwch ofyn i’r Cyngor ddileu neu beidio â phrosesu eich data, er enghraifft os nad yw’r data bellach yn angenrheidiol at ddibenion prosesu
 • Hygludedd data – cael derbyn a/neu drosglwyddo d ata a roddwyd i’r Cyngor i sefydliadau eraill (mae hyn yn berthnasol mewn amgylchiadau cyfyngedig)
 • Tynnu’ch caniatâd yn ôl ar unrhyw adeg (ble rhoddwyd caniatâd)
 • Gwybod canlyniadau eich bod yn methu â darparu data i’r Cyngor
 • Gwybod am fodolaeth unrhyw bende rfyniadau awtomataidd, gan gynnwys proffilio a goblygiadau hyn i chi.
 • Hawl i gyflwyno cwyn i awdurdod goruchwylio (Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth)

Os hoffech arfer unrhyw un o’r hawliau yma, cysylltwch os gwelwch yn dda â: Christopher Hunt, Christopher.hunt@torfaen.gov.uk 01495 766097

Gellir cysylltu â’r Comisiynydd Gwybodaeth yn: Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth (Cymru), 2 il Lawr, T ŷ Churchill, Ffordd Churchill, Caerdydd CF10 2HH, Ffôn 0330 414 6421 neu e-bost at Wales@ico.org.uk

Diwygiwyd Diwethaf: 28/07/2022 Nôl i’r Brig