PN021 - Hysbysiad Preifatrwydd Cyfranogiad Plant a Phobl Ifanc

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen yn ymrwymo i amddiffyn eich preifatrwydd pan fyddwch yn defnyddio ein gwasanaethau. Bwriad yr Hysbysiad Preifatrwydd hwn yw rhoi gwybodaeth i chi am y data rydym yn ei gadw amdanoch, sut rydym yn ei ddefnyddio, eich hawliau mewn perthynas â hynny a’r rhagofalon sy’n bodoli i’w amddiffyn.

Maes Gwasanaeth CBST: Uned Cefnogi Gwasanaethau Cyhoeddus
Maes gwaith: Cyfranogiad Plant a Phobl Ifanc
Manylion Cyswllt: Rhiannon Bennett - 01495 766105 / 07980 682699
Enw Hysbysiad Preifatrwydd: Cyfranogiad Plant a Phobl Ifanc

Rheolwr Data: Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen, d/o Y Ganolfan Ddinesig, Pont-y-pŵl, NP4 6YB

Os hoffech chi fynegi pryder ynglŷn â thrin eich data personol, cysylltwch â’r Swyddog Diogelu Data gan ddefnyddio’r manylion isod.

Swyddog Diogelu Data: Susan Bullock - 01633 647467 - E-bost: dpa@torfaen.gov.uk

Mae’r hysbysiad preifatrwydd yn dweud wrthych chi pam fod y tîm Cyfranogiad yn gofyn am wybodaeth bersonol, pa wybodaeth yr ydym yn gofyn amdani a beth yr ydym yn gwneud â’r wybodaeth honno.

Pwy sy'n darparu eich data i'r Cyngor?

Mae'r wybodaeth bersonol rydyn ni'n ei phrosesu yn cael ei darparu i ni'n uniongyrchol gennych chi neu gan eich rhiant / gwarcheidwad (os ydych o dan 18 oed). Gallwn hefyd dderbyn gwybodaeth arall yn anuniongyrchol gan wasanaeth partner yr ydym yn gweithio â nhw fel Gwasanaeth Ieuenctid Torfaen neu Ofalwyr Ifanc Torfaen. Rydym yn casglu’r wybodaeth i sicrhau bod unrhyw weithgareddau yr ydym yn cynllunio yn gynhwysol, yn hygyrch ac yn ddiogel. Er enghraifft, rydym yn gofyn a oes gennych chi unrhyw alergeddau neu broblemau iechyd.

Sut mae’r Cyngor yn casglu’r wybodaeth hon?

 • Byddwn yn danfon ffurflen ganiatâd atoch chi ar-lein neu’n bersonol
 • Ffurflen ar-lein
 • E-bost
 • Llythyr trwy’r post
 • Cyfryngau cymdeithasol
 • Wyneb yn wyneb
 • Ffôn

Pa wybodaeth mae’r Cyngor yn ei chasglu amdanoch chi?

Mae’r Tîm Cyfranogiad yn casglu:

 • Eich enw
 • Eich cyfeiriad
 • Eich dyddiad geni
 • Manylion cyswllt
 • Unrhyw alergeddau neu broblemau iechyd
 • Manylion cyswllt mewn argyfwng
 • Manylion meddyg

Pam fod y Cyngor yn prosesu eich data personol?

O dan Erthygl 6 o Reoliad Diogelu Data Cyffredinol y DU (GDPR), y seiliau cyfreithlon rydym yn dibynnu arnynt ar gyfer prosesu’r wybodaeth hon yw:

(b) Mae gennym rwymedigaeth gytundebol.

(e) Rydyn ni ei hangen i gyflawni tasg gyhoeddus.

Nodwch os gwelwch yn dda y byddwn efallai’n gofyn am ganiatâd i ymgysylltu â’r gwasanaeth neu i rannu gwybodaeth gyda darparwyr. Serch hynny, nid caniatâd yw’r sail gyfreithiol yr ydym yn dibynnu arni i brosesu eich data personol.

Categorïau Arbennig o ddata personol

Rydym yn casglu’r data categori arbennig canlynol:

 • data’n ymwneud ag iechyd

Rydym yn casglu hyn o dan Erthygl 9 GDPR y DU.

Nid ydym yn casglu unrhyw ddata troseddol.

Pwy sydd yn cael defnyddio’ch data?

Bydd eich data’n cael ei rannu’n fewnol yn unig gyda’r staff priodol lle mae’n angenrheidiol ar gyfer perfformiad eu rolau.

Ar wahân i’r hyn a nodwyd yn flaenorol, nid ydym yn trosglwyddo eich manylion i drydydd partïon oni bai bod gofynion cyfreithlon i wneud hynny.

Ydy’r Data’n cael ei drosglwyddo y tu allan i’r DU?

Na

Sut mae’r Cyngor yn cadw eich data’n ddiogel?

Mae gan y Cyngor bolisïau mewnol ar waith i sicrhau nad yw’r data y mae’n ei broses yn cael ei golli, ei ddinistrio, ei gamddefnyddio na’i ddatgelu’n ddamweiniol. Cyfyngir ar fynediad i’r data hwn yn unol â pholisïau mewnol y Cyngor ac yn unol â GDPR y DU.

Bydd data’n cael ei storio’n ddiogel mewn:

 • Ffeil wedi ei ddiogelu ar rwydwaith diogel

Am ba mor hir mae’r Cyngor yn cadw eich data?

Dim ond am y cyfnod sy'n angenrheidiol y bydd y Cyngor yn cadw eich data personol a bydd yn dilyn safonau sefydliadol a safonau’r Awdurdod Lleol yn y maes hwn. Ar ddiwedd y cyfnod cadw bydd y Cyngor yn dinistrio neu'n gwaredu'r data yn ddiogel yn unol ag amserlenni cadw.

 • Er enghraifft, os ydych chi’n cymryd rhan yn un o’n teithiau yn 11 oed, byddwn yn cadw’ch ffurflen ganiatâd a manylion y daith hyd nes y byddwch yn 21 oed yn unol â chyfarwyddyd cyfreithiol

Ydyn ni’n gwneud penderfyniadau awtomataidd/yn proffilio gyda’ch data?

Na

Eich hawliau

Mae gennych nifer o hawliau y gallwch eu harfer:

 • Mynediad - cael copi o’ch data ar gais
 • Cywiriad - mynnu bod y Cyngor yn newid data anghywir neu anghyflawn
 • Gwrthwynebu, Cyfyngu neu Ddileu - mewn rhai amgylchiadau penodol gallwch ofyn i’r Cyngor ddileu neu beidio â phrosesu eich data, er enghraifft os nad yw’r data bellach yn angenrheidiol at ddibenion prosesu
 • Hygludedd data – cael derbyn a/neu drosglwyddo data a roddwyd i’r Cyngor i sefydliadau eraill (mae hyn yn berthnasol mewn amgylchiadau cyfyngedig)
 • Tynnu’ch caniatâd yn ôl ar unrhyw adeg (ble rhoddwyd caniatâd)
 • Gwybod canlyniadau eich bod yn methu â darparu data i’r Cyngor
 • Gwybod am fodolaeth unrhyw benderfyniadau awtomataidd, gan gynnwys proffilio a goblygiadau hyn i chi.
 • Hawl i gyflwyno cwyn i awdurdod goruchwylio (Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth)

Os hoffech arfer unrhyw un o’r hawliau yma, cysylltwch os gwelwch yn dda â: Rhiannon Bennett, Llawr 5, Y Ganolfan Ddinesig, Pont-y-pŵl Torfaen. NP4 6YB. Rhiannon.bennett@torfaen.gov.uk. Uned Cefnogi Gwasanaethau Cyhoeddus.

Gellir cysylltu â’r Comisiynydd Gwybodaeth yn: Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth (Cymru), 2il Lawr, Tŷ Churchill, Ffordd Churchill, Caerdydd CF10 2HH, Ffôn 0330 414 6421 neu e-bost at Wales@ico.org.uk.

Diwygiwyd Diwethaf: 25/07/2022 Nôl i’r Brig