PN085 - Hysbysiad Preifatrwydd Gwasanaethau Cymorth Gwybodaeth Iechyd a Lles mewn Llyfrgelloedd

Maes Gwasanaeth CBST: Cymdogaethau, Cynllunio a Diogelu’r Cyhoedd
Maes gwaith: Gwasanaeth Llyfrgell a Gwybodaeth Torfaen Gwasanaeth Gwybodaeth a Chymorth Iechyd a Lles Torfaen
Manylion Cyswllt: Norah Williams
Enw’r Hysbysiad Preifatrwydd: Economi a’r Amgylchedd

Rheolwr Data: Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen, d/o Y Ganolfan Ddinesig, Pont-y-pŵl, NP4 6YB

Swyddog Diogelu Data: Susan Bullock - 01633 647467 - E-bost: dpa@torfaen.gov.uk

Ydyn ni wedi cael eich data personol, yn uniongyrchol oddi wrthych chi?

Ydych

Pa wybodaeth ydy Gwasanaeth Gwybodaeth a Chymorth Iechyd a Lles Torfaen yn ei chasglu amdanoch chi?

Nid yw manylion fyddai'n arwain at adnabod yn cael eu cofnodi'n rheolaidd Ym mhob ymyriad defnyddir ffurflen gyswllt papur unigryw. Os na fydd y data'n cael ei ddefnyddio'n effeithiol ni chaiff ei nodi. Cofnodir gwybodaeth anhysbys at ddibenion ystadegol yn unig ac fe'i trosglwyddir i daenlen. Mae hyn yn cynnwys rhyw, oedran, ethnigrwydd, lleoliad

Mae'r papurau'n cael eu gweld a'u defnyddio gan y Swyddog Iechyd a Lles yn unig. Sicrheir anhysbysrwydd bob amser

Pan fydd angen, gellir casglu ystod o wybodaeth adnabod amdanoch. Gall hyn gynnwys: teitl, enw, oedran, cyfeiriad, rhif ffôn a chyfeiriad e-bost Gallai gwybodaeth fwy cyfrinachol sy'n angenrheidiol ar gyfer atgyfeiriad neu gamau dilynol y gofynnwyd amdanynt gynnwys: manylion am gyflwr neu sefyllfa benodol, manylion triniaeth, meddyginiaeth sy'n cael ei gymryd, profiad o ddefnyddio gwasanaethau iechyd, cyllid, statws cyflogaeth, perthnasau teuluol, dyddiad geni.

Gall y Gwasanaeth Gwybodaeth a Chymorth Iechyd a Lles gasglu’r wybodaeth hon mewn amrywiaeth o ffyrdd

 • Taflen gyswllt papur

Byddwn yn storio’ch data:

 • Caiff y daflen gyswllt papur ei storio’n ddiogel dan glo mewn desg; cedwir hi am 3 mis cyn ei rhwygo
 • Defnyddir taenlen â chyfrinair at ddibenion ystadegol yn unig

Pam fod y Gwasanaeth Gwybodaeth a Chymorth Iechyd a Lles yn prosesu’ch data personol?

Er mwyn atgyfeirio, cyfeirio a chymryd camau dilynol, os gwneir cais, bydd angen manylion personol.

Mae'r Pwnc Data yn rhoi caniatâd ar gyfer un diben penodol neu fwy. Nodir hyn trwy gael llofnod y Pwnc Data ar gefn y daflen gyswllt.

Categorïau Arbennig o ddata personol:

Tarddiad Ethnig

Pwy sydd yn cael defnyddio’ch data?

Cyfyngir y mynediad at eich data adnabod i'r Swyddog Iechyd a Lles yn unig Dim ond gyda'ch caniatâd penodol y rhennir eich gwybodaeth adnabod, a nodir hyn yn ôl eich llofnod ar y daflen gyswllt

Cedwir pob taflen gyswllt mewn ffolder mewn desg dan glo, a'i dorri a chânt eu rhwygo ar ôl 3 mis

Mae gwybodaeth nad yw'n dynodi pwy ydych chi yn cael ei storio ar daenlen a warchodir gan gyfrinair, a hynny at ddibenion ystadegol yn unig. Rhennir y data crai hwn bob chwarter gyda Chymorth Canser Macmillan eto at ddibenion ystadegol yn unig

Sut mae’r Cyngor yn diogelu data?

Mae gan y Cyngor bolisïau mewnol mewn grym i sicrhau nad yw’r data y mae’n ei brosesu yn cael ei golli, ei ddinistrio’n fwriadol, yn cael ei gamddefnyddio neu ei ddatgelu. Hefyd nid yw cyflogeion yn defnyddio’r data ac eithrio wrth gyflawni’u dyletswyddau.

Pan fydd y Cyngor yn cyflogi unrhyw drydydd parti i brosesu data personol ar ei ran, maen nhw’n gwneud hynny ar sail cyfarwyddiadau ysgrifenedig. Mae gan y trydydd parti ddyletswydd cyfrinachedd hefyd ac mae’n rhaid iddyn nhw weithredu mesurau priodol i sicrhau diogelwch data.

Am ba mor hir mae’r Cyngor yn cadw eich data?

Bydd y Cyngor yn cadw eich data personol dim ond am gyhyd ag sydd yn angenrheidiol a bydd yn dilyn safonau trefniadol ac Awdurdod Lleol yn y maes hwn. Byddwn yn cadw eich gwybodaeth mewn ffordd sy’n gyson ag amserlenni cadw Awdurdod Lleol.

Ydyn ni’n gwneud penderfyniadau awtomataidd/yn proffilio gyda’ch data?

Na

Eich Hawliau

Mae gennych nifer o hawliau y gallwch eu harfer:

 • gweld a chael copi o’ch data ar gais
 • mynnu bod y cyngor yn newid data anghywir neu anghyflawn
 • mewn rhai amgylchiadau penodol gallwch ofyn i’r Cyngor ddileu neu beidio â phrosesu eich data, er enghraifft os nad yw’r data bellach yn angenrheidiol at ddibenion prosesu
 • cael gwybod y cyfnod amser y bydd y data’n cael ei gadw
 • yr hawl i drawsgludo data
 • yr hawl i dynnu’ch caniatâd yn ôl ar unrhyw adeg
 • yr hawl i gyflwyno cwyn i awdurdod goruchwylio (Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth)
 • canlyniadau eich bod yn methu darparu data i’r Cyngor
 • bodolaeth penderfyniadau awtomataidd, gan gynnwys proffilio a goblygiadau hyn i chi.

Os hoffech arfer unrhyw un o’r hawliau yma, cysylltwch os gwelwch yn dda â: Gwasanaeth Llyfrgell a Gwybodaeth Torfaen, Stephanie Morgan, Arweinydd y Grŵp, stephanie.morgan@torfaen.gov.uk

Diwygiwyd Diwethaf: 21/07/2022 Nôl i’r Brig