PN061 - Hysbysiad Preifatrwydd Plant Mewn Adloniant

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen yn ymrwymedig at ddiogelu eich preifatrwydd pan fyddwch yn defnyddio'n gwasanaethau. Bwriad yr Hysbysiad Preifatrwydd hwn yw rhoi gwybodaeth i chi am y data rydym yn ei gadw amdanoch, sut rydym yn ei ddefnyddio, eich hawliau mewn perthynas â hynny a’r rhagofalon sy’n bodoli i’w amddiffyn.

Ardal Gwasanaeth CBST: Gwasanaeth Addysg
Maes gwaith: Y Gwasanaeth Lles Addysg
Manylion Cyswllt: Vicky Cambridge - 01495 766965
Enw'r Hysbysiad Preifatrwydd: Plant mewn Adloniant

Rheolydd Data: Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen, d/o Canolfan Ddinesig, Pont-y-pŵl, NP4 6YB

Os hoffech chi fynegi pryder ynglŷn â thrin eich data personol, cysylltwch â’r Swyddog Diogelu Data gan ddefnyddio’r manylion isod

Y Swyddog Diogelu Data: Susan Bullock - 01633 647467 - E-bost: dpa@torfaen.gov.uk

Pwy sy'n darparu eich data i'r Cyngor?

Darperir y wybodaeth bersonol rydyn ni’n ei phrosesu i ni yn uniongyrchol gan ddefnyddio'r ffurflen gais am drwydded drwy'r person/cwmni sy'n gyfrifol am roi'r perfformiad ar ben

Sut mae’r Cyngor yn casglu’r wybodaeth hon:

 • Ffurflen gais

Pa wybodaeth mae’r Cyngor yn ei chasglu amdanoch chi?

Mae’r Cyngor yn casglu ac yn prosesu ystod o wybodaeth amdanoch.

Mae hyn yn cynnwys

 • Enw
 • Cyfeiriad
 • Dyddiad Geni
 • Enw a chyfeiriad yr ysgolion a fynychwyd gan y plentyn yn ystod y deuddeng mis cyn dyddiad y cais hwn neu, os nad yw wedi mynychu'r ysgol, copi o'r pasbort neu'r dystysgrif geni, ffotograff, copi o'r contract / contract drafft neu ddogfennau eraill sy'n cynnwys manylion y cytundeb sy'n rheoleiddio ymddangosiad y plentyn yn y perfformiad neu'n rheoleiddio'r gweithgaredd y gofynnir am y drwydded ar ei gyfer
 • Datganiad iechyd wedi ei lofnodi gan y rhiant/gwarcheidwad
 • symiau y mae'r plentyn yn eu hennill, manylion pob trwydded a roddwyd yn ystod y deuddeng mis cyn dyddiad y cais hwn gan unrhyw awdurdod lleol ac eithrio'r awdurdod trwyddedu y cyflwynir y cais hwn iddo
 • Manylion pob cais am drwydded a wnaed yn ystod y deuddeng mis cyn dyddiad y cais hwn ac a wrthodwyd gan unrhyw awdurdod lleol ac eithrio'r awdurdod trwyddedu y cyflwynir y cais hwn iddo
 • Manylion pob perfformiad nad oedd angen trwydded ar eu cyfer lle cymerodd y plentyn ran yn ystod y deuddeg mis cyn dyddiad y cais hwn, gan nodi ym mhob achos, dyddiadau (os o gwbl) y bu'r plentyn yn absennol o'r ysgol yn ystod y deuddeg mis cyn dyddiad y cais hwn oherwydd iddo gymryd rhan mewn perfformiad neu weithgaredd, manylion unrhyw fath arall o gyflogaeth y cyflogir y plentyn ar ei gyfer yn ystod yr wyth diwrnod ar hugain cyn diwrnod y perfformiad cyntaf neu'r gweithgaredd cyntaf sy'n galw am gais am drwydded

Pam fod y Cyngor yn prosesu eich data personol?

O dan Erthygl 6 Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol y DU (GDPR), y sail gyfreithlon cyfreithlon yr ydym yn dibynnu arni ar gyfer prosesu’r wybodaeth hon yw:

(e) Rydyn ni ei hangen i gyflawni tasg gyhoeddus.

Sylwer y gallwn ofyn am ganiatâd i gymryd rhan yn y gwasanaeth neu i rannu gwybodaeth â darparwyr. Fodd bynnag, nid caniatâd yw'r sail gyfreithiol yr ydym yn dibynnu arni i brosesu eich data personol

Categorïau arbennig o ddata personol:

Rydym yn casglu'r data categori arbennig canlynol

 • data sy’n ymwneud ag iechyd

Rydym yn casglu hyn o dan Erthygl 9 GDPR y DU.

Nid ydym yn casglu data troseddol

Pwy sydd yn cael defnyddio’ch data?

Bydd eich data’n cael ei rannu’n fewnol yn unig gyda’r staff priodol lle mae’n angenrheidiol ar gyfer perfformiad eu rolau.

Efallai y bydd eich data hefyd yn cael ei rannu'n allanol gyda sefydliadau oherwydd gall plentyn fod yn perfformio yn ei ardal. Gallai’r rhain gynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig i;

 • Awdurdodau Lleol Eraill

Ar wahân i’r hyn a nodwyd yn flaenorol, nid ydym yn trosglwyddo eich manylion i drydydd partïon oni bai bod gofynion cyfreithlon i wneud hynny.

Ydy’r Data’n cael ei drosglwyddo y tu allan i’r DU?

Na

Sut mae’r Cyngor yn cadw eich data’n ddiogel?

Mae gan y Cyngor bolisïau mewnol ar waith i sicrhau nad yw’r data y mae’n ei brosesu yn cael ei golli, ei ddinistrio, ei gamddefnyddio na’i ddatgelu’n ddamweiniol. Cyfyngir ar fynediad i’r data hwn yn unol â pholisïau mewnol y Cyngor ac yn unol â GDPR y DU.

Bydd data’n cael ei storio’n ddiogel mewn;

 • Rhwydwaith diogel

Am ba mor hir mae’r Cyngor yn cadw eich data?

Dim ond am y cyfnod sy'n angenrheidiol y bydd y Cyngor yn cadw eich data personol a bydd yn dilyn safonau sefydliadol a safonau’r Awdurdod Lleol yn y maes hwn. Ar ddiwedd y cyfnod cadw bydd y Cyngor yn dinistrio neu'n gwaredu'r data yn ddiogel yn unol ag amserlenni cadw.

Byddwn yn cadw eich gwybodaeth yn unol â'n hamserlenni cadw Awdurdodau Lleol. Dyddiad geni + 25 mlynedd

A ydym ni’n gwneud penderfyniadau awtomataidd/yn proffilio gyda’ch data?

Na

Eich hawliau

Mae gennych nifer o hawliau y gallwch eu harfer:

 • Mynediad - cael copi o’ch data ar gais
 • Cywiriad - mynnu bod y Cyngor yn newid data anghywir neu anghyflawn
 • Gwrthwynebu, Cyfyngu neu Ddileu - mewn rhai amgylchiadau penodol gallwch ofyn i’r Cyngor ddileu neu beidio â phrosesu eich data, er enghraifft os nad yw’r data bellach yn angenrheidiol at ddibenion prosesu
 • Hygludedd data – cael derbyn a/neu drosglwyddo data a roddwyd i’r Cyngor i sefydliadau eraill (mae hyn yn berthnasol mewn amgylchiadau cyfyngedig)
 • Tynnu’ch caniatâd yn ôl ar unrhyw adeg (ble rhoddwyd caniatâd)
 • Gwybod canlyniadau eich bod yn methu â darparu data i’r Cyngor
 • Gwybod am fodolaeth unrhyw benderfyniadau awtomataidd, gan gynnwys proffilio a goblygiadau hyn i chi.
 • Hawl i gyflwyno cwyn i awdurdod goruchwylio (Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth)

Os hoffech arfer unrhyw un o'r hawliau hyn, cysylltwch â (Vicky Cambridge, Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen, y Ganolfan Ddinesig. Pont-y-pŵl. NP4 6YB – vicky.cambridge@torfaen.gov.uk

Gellir cysylltu â’r Comisiynydd Gwybodaeth yn: Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth (Cymru), 2il Lawr, Tŷ Churchill, Ffordd Churchill, Caerdydd CF10 2HH, Ffôn 0330 414 6421 neu e-bost Wales@ico.org.uk

Diwygiwyd Diwethaf: 30/08/2022 Nôl i’r Brig