PN007 - Hysbysiad Preifatrwydd Gwasanaethau Cwsmeriaid

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen yn ymrwymo i amddiffyn eich preifatrwydd pan fyddwch yn defnyddio ein gwasanaethau. Bwriad yr Hysbysiad Preifatrwydd hwn yw rhoi gwybodaeth i chi am y data rydym yn ei gadw amdanoch, sut rydym yn ei ddefnyddio, eich hawliau mewn perthynas â hynny a’r rhagofalon sy’n bodoli i’w amddiffyn.

Maes Gwasanaeth CBST: Cymunedau, Gwasanaethau Cwsmeriaid a Materion Digidol: Gwasanaethau Cwsmeriaid, Digidol a TGCh
Maes Gwaith: Gwasanaethau Cwsmeriaid
Manylion Cyswllt: CallTorfaen@torfaen.gov.uk
Enw Hysbysiad Preifatrwydd: Gwasanaethau Cwsmeriaid

Rheolwr Data: Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen, d/o Y Ganolfan Ddinesig, Pont-y-pŵl, NP4 6YB

Os hoffech chi fynegi pryder ynglŷn â thrin eich data personol, cysylltwch â’r Swyddog Diogelu Data gan ddefnyddio’r manylion isod.

Swyddog Diogelu Data: Susan Bullock - 01633 647467 - E-bost: dpa@torfaen.gov.uk

Mae'r Cyngor yn darparu gwasanaethau statudol ar gyfer cymunedau lleol a'r bobl sy'n byw ynddynt. Mae ymgymryd â'r gwaith hwn yn golygu bod yn rhaid i ni gasglu a defnyddio gwybodaeth am y bobl yr ydym yn darparu gwasanaethau ar eu cyfer, a chadw cofnod o'r gwasanaethau hynny

Pwy sy'n darparu eich data i'r Cyngor?

Mae'r wybodaeth bersonol rydyn ni'n ei phrosesu yn cael ei darparu i ni'n uniongyrchol gennych chi neu berson sy'n gweithredu ar eich rhan (perthnasau, gwarcheidwaid, aelodau o'r teulu neu bersonau eraill sy'n gysylltiedig â chi), yn ystod cyswllt â'r tîm Gwasanaethau Cwsmeriaid.

Er mwyn cyflawni'r dibenion a ddisgrifir uchod, gallwn hefyd gael data personol yn anuniongyrchol o amrywiaeth o ffynonellau, gan gynnwys y canlynol:

 • aelod arall o'r cyhoedd (e.e. cwyn neu bryder)
 • Cynghorydd etholedig ar ran eu hetholwr
 • Swyddogion/gwasanaethau eraill y Cyngor sy'n cysylltu â Gwasanaethau Cwsmeriaid er budd ei gwsmeriaid, neu'r Cyngor ei hun
 • sefydliadau eraill (e.e. Gwasanaethau Brys, Landlordiaid, Cymdeithasau Tai) ynglŷn ag unigolyn
 • Adran Gwaith a Phensiynau
 • Cyllid a Thollau EM
 • Llywodraeth Ganolog, asiantaethau ac adrannau'r Llywodraeth

Mae'r wybodaeth bersonol a'r wybodaeth sy'n ymwneud yn benodol â'r gwasanaeth yr ydym yn ei phrosesu yn cael ei darparu i ni drwy'r ffynhonnell(au) uchod. Caiff gwybodaeth ei chasglu a'i phrosesu yn unol â chais penodol i ddefnyddwyr y gwasanaeth.

Sut mae’r Cyngor yn casglu’r wybodaeth hon?

Gall y Cyngor gasglu’r wybodaeth hon mewn sawl ffordd yn cynnwys:

 • Yn ystod galwad ffôn i'r Ganolfan Gyswllt
 • Sgwrs wyneb yn wyneb yn un o'n Canolfannau Gofal Cwsmeriaid
 • Cais ar-lein drwy'r ap ar we neu ar ffôn symudol
 • Drwy e-bost
 • Trwy Facebook, Twitter neu gyfryngau cymdeithasol eraill
 • O fewn system meddalwedd Fy Ngwasanaethau (MCS)

Pa wybodaeth mae’r Cyngor yn ei chasglu amdanoch chi?

Bydd y math o wybodaeth a gesglir yn amrywio fesul cyswllt, ond fel arfer mae'n cynnwys:

 • Manylion cyswllt fel enw, cyfeiriad, rhif ffôn a chyfeiriad e-bost
 • Manylion i'ch adnabod yn cynnwys dyddiad geni, man geni a rhif yswiriant gwladol
 • Gwybodaeth ariannol gan gynnwys cyflogaeth, incwm, manylion cyfrif banc
 • Gwybodaeth deuluol gan gynnwys oedran, dibynyddion, statws priodasol a rhyw
 • Gwybodaeth am iechyd a manylion meddygol
 • Copïau o ddogfennau yn dangos prawf o hunaniaeth (e.e. pasbort, tystysgrif geni)
 • Copïau o ddogfennau yn dangos cyfeiriad person (e.e. bil treth cyngor, llythyr budd-dal, trwydded yrru, slip cyflog)
 • Eich llun

Pam fod y Cyngor yn prosesu eich data personol?

O dan Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol y DU (GDPR), y seiliau cyfreithlon rydym yn dibynnu arnynt ar gyfer prosesu’r wybodaeth hon yw:

(e) Rydyn ni ei hangen i gyflawni tasg gyhoeddus.

Categorïau Arbennig o ddata personol

Rydym yn casglu’r data categori arbennig canlynol:

 • Data sy’n ymwneud ag iechyd – Gwybodaeth feddygol a ddarperir i gefnogi cais

Rydym yn casglu hyn o dan Erthygl 9 GDPR y DU.

Nid ydym yn casglu data troseddol.

Pwy sydd yn cael defnyddio’ch data?

Bydd eich data’n cael ei rannu’n fewnol yn unig gyda’r staff priodol lle mae’n angenrheidiol ar gyfer perfformiad eu rolau.

Ar wahân i’r hyn a nodwyd yn flaenorol, nid ydym yn trosglwyddo eich manylion i drydydd partïon oni bai bod gofynion cyfreithlon i wneud hynny.

Ydy’r Data’n cael ei drosglwyddo y tu allan i’r DU?

Na

Sut mae’r Cyngor yn cadw eich data’n ddiogel?

Mae gan y Cyngor bolisïau mewnol ar waith i sicrhau nad yw’r data y mae’n ei broses yn cael ei golli, ei ddinistrio, ei gamddefnyddio na’i ddatgelu’n ddamweiniol. Cyfyngir ar fynediad i’r data hwn yn unol â pholisïau mewnol y Cyngor ac yn unol â GDPR y DU.

Bydd data’n cael ei storio’n ddiogel yn:

 • Fy Ngwasanaethau

Pan fydd y Cyngor yn cyflogi trydydd parti i brosesu data personol ar ei ran, maen nhw’n gwneud hynny ar sail cyfarwyddiadau ysgrifenedig. Mae gan y trydydd partïon yma ddyletswydd cyfrinachedd hefyd ac mae’n rhaid iddyn nhw weithredu mesurau priodol i sicrhau diogelwch data.

Am ba mor hir mae’r Cyngor yn cadw eich data?

Dim ond am y cyfnod sy'n angenrheidiol y bydd y Cyngor yn cadw eich data personol a bydd yn dilyn safonau sefydliadol a safonau’r Awdurdod Lleol yn y maes hwn. Ar ddiwedd y cyfnod cadw bydd y Cyngor yn dinistrio neu'n gwaredu'r data yn ddiogel yn unol ag amserlenni cadw.

Ydyn ni’n gwneud penderfyniadau awtomataidd/yn proffilio gyda’ch data?

Eich hawliau

Mae gennych nifer o hawliau y gallwch eu harfer:

 • Mynediad - cael copi o’ch data ar gais
 • Cywiriad - mynnu bod y Cyngor yn newid data anghywir neu anghyflawn
 • Gwrthwynebu, Cyfyngu neu Ddileu - mewn rhai amgylchiadau penodol gallwch ofyn i’r Cyngor ddileu neu beidio â phrosesu eich data, er enghraifft os nad yw’r data bellach yn angenrheidiol at ddibenion prosesu
 • Hygludedd data – cael derbyn a/neu drosglwyddo data a roddwyd i’r Cyngor i sefydliadau eraill (mae hyn yn berthnasol mewn amgylchiadau cyfyngedig)
 • Tynnu’ch caniatâd yn ôl ar unrhyw adeg (ble rhoddwyd caniatâd)
 • Gwybod canlyniadau eich bod yn methu â darparu data i’r Cyngor
 • Gwybod am fodolaeth unrhyw benderfyniadau awtomataidd, gan gynnwys proffilio a goblygiadau hyn i chi.
 • Hawl i gyflwyno cwyn i awdurdod goruchwylio (Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth)

Os hoffech arfer unrhyw un o’r hawliau yma, cysylltwch os gwelwch yn dda â: Linda King, Rheolwr Gwasanaethau Cwsmeriaid, ar Linda.King@torfaen.co.uk

Gellir cysylltu â’r Comisiynydd Gwybodaeth yn: Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth (Cymru), 2il Lawr, Tŷ Churchill, Ffordd Churchill, Caerdydd CF10 2HH, Ffôn 0330 414 6421 neu e-bost at Wales@ico.org.uk.

Diwygiwyd Diwethaf: 24/10/2022 Nôl i’r Brig