Hysbysiad Preifatrwydd Gwybodaeth Ychwanegol Ysbrydoli i Weithio 2

Mae geiriad y ddogfen hon yn adlewyrchu gofynion Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (RhDDC) sydd mewn grym o 25 Mai 2018.

Maes Gwasanaeth CBST: NSPPP
Maes Gwaith: Sgiliau a Chyflogadwyedd
Manylion Cyswllt: Gareth Jones
Enw’r Hysbysiad Preifatrwydd: Ysbrydoli i Weithio - hysbysiad gwybodaeth ychwanegol

Rheolwr Data: Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen, d/o Y Ganolfan Ddinesig, Pont-y-pŵl, NP4 6YB

Swyddog Diogelu Data: Susan Bullock - 01633 647467 - E-bost: dpa@torfaen.gov.uk

Bwriedir yr hysbysiad hwn i'r rheini sy'n cymryd rhan ym mhrosiect Ysbrydoli i Weithio.

Ydyn ni wedi cael eich data personol, yn uniongyrchol gennych chi?

Ydym, rydym yn cael y data a ystyrir yn yr hysbysiad hwn yn uniongyrchol o'ch ffurflen wybodaeth ychwanegol yr ydych yn ei llenwi fel rhan o'r broses gofrestru.

Pa wybodaeth ydy’r Cyngor yn ei chasglu amdanoch chi?

Mae’r Cyngor yn casglu a phrosesu ystod o wybodaeth amdanoch. Mae’r hysbysiad hwn yn cynnwys:

 • Manylion Personol i'ch Adnabod: fel Enw, Dyddiad Geni, Rhif Yswiriant Gwladol, eich cyfenw blaenorol (os o gwbl), Rhif Dysgwr Unigryw a rhif adnabod a gyhoeddwyd gan ACL
 • Eich manylion cyswllt a'ch manylion cyswllt brys
 • euogfarnau heb eu darfod

Gall y Cyngor gasglu’r wybodaeth hon mewn amrywiaeth o ffyrdd:

Caiff y data ei gasglu gennych gan ein staff a hynny trwy’r ffurflenni cais a gwaith papur arall yr ydych yn ei gwblhau.

 

Byddwn yn storio eich data:

Rydym yn cadw copïau papur gwreiddiol o'r data mewn system ffeilio ddiogel a hefyd mewn ffurf electronig ddiogel sy'n hygyrch i nifer fechan o staff awdurdodedig yn unig.

Pam fod y Cyngor yn prosesu eich data personol?

Mae angen inni brosesu'r data personol hwn i gyflawni tasg er budd y cyhoedd (darpariaeth cyflogadwyedd) yn ein gallu ni fel corff cyhoeddus.

Byddwn yn defnyddio’r data hwn at unrhyw rhai o’r dibenion neu’r holl ddibenion a ganlyn:

 • Er mwyn cysylltu â rhywun ar eich rhan pe bai sefyllfa brys neu feddygol lle na allwch chi wneud hynny;
 • Er mwyn gallu eich diogelu chi, ein cyfranogwyr eraill a'n dysgwyr, ein staff a staff a chwsmeriaid sefydliadau eraill y gallech fod wedi derbyn lleoliad gyda hwy fel rhan o weithgaredd y prosiect.

Categorïau arbennig o ddata personol:

Rydym yn casglu rhywfaint o ddata am unrhyw euogfarnau troseddol nad ydynt wedi darfod, er mwyn darparu'r gefnogaeth fwyaf priodol ac effeithiol sy'n bodloni'ch anghenion a'ch amgylchiadau ac i'ch cynorthwyo i beidio â thorri telerau unrhyw gyfyngiadau yr ydych oddi tanynt.

Gallwn brosesu’r categori yma o ddata oherwydd:

Rydych wedi rhoi caniatâd penodol i ni wneud hynny.

Pwy sydd yn cael defnyddio’ch data?

Ni fyddwn yn rhannu'r wybodaeth hon gydag unrhyw drydydd parti arall heblaw bod yna rhwymedigaeth gyfreithiol i ni wneud hynny.

Ydy’r Data yn cael ei drosglwyddo y tu allan i’r Ardal Economaidd Ewropeaidd?

Na

Sut mae’r Cyngor yn diogelu data?

Mae gan y Cyngor bolisïau mewnol mewn grym i sicrhau nad yw’r data y mae’n ei brosesu yn cael ei golli, ei ddinistrio’n fwriadol, yn cael ei gamddefnyddio neu ei ddatgelu. Ar ben hynny, nid yw gweithwyr yn cael mynediad at ddata ac eithrio i gyflawni eu dyletswyddau.

Pan fydd y Cyngor yn ymgysylltu â thrydydd parti i brosesu data personol ar ei ran, mae'n gwneud hynny ar sail cyfarwyddiadau ysgrifenedig. Mae dyletswydd cyfrinachedd hefyd ar drydydd parti ac mae'n ofynnol iddynt weithredu mesurau priodol i sicrhau diogelwch data.

Am ba hyd mae’r cyngor yn cadw eich data?

Bydd y Cyngor yn cadw eich data personol am y cyfnod sy'n angenrheidiol, a hynny'n unig a bydd yn dilyn safonau'r Awdurdod Lleol yn y maes hwn. Byddwn yn cadw eich gwybodaeth yn unol â pholisi categori arbennig ein prosiect sy'n golygu cadw'r data ar gyfer oes y prosiect y disgwylir iddo ddod i ben ym mis Rhagfyr 2022.

A ydym yn gwneud penderfyniadau awtomataidd/proffilio gyda’ch data?

Na

Eich hawliau

Mae gennych nifer o hawliau y gallwch eu harfer:

 • gweld a chael copi o’ch data ar gais
 • mynnu bod y cyngor yn newid data anghywir neu anghyflawn
 • mewn rhai amgylchiadau penodol gallwch ofyn i’r Cyngor ddileu neu beidio â phrosesu eich data, er enghraifft os nad yw’r data bellach yn angenrheidiol at ddibenion prosesu
 • cael gwybod y cyfnod amser y bydd y data’n cael ei gadw
 • yr hawl i drawsgludo data
 • yr hawl i dynnu’ch caniatâd yn ôl ar unrhyw adeg
 • yr hawl i gyflwyno cwyn i awdurdod goruchwylio (Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth)
 • cael gwybod y goblygiadau posibl neu os byddwch yn methu darparu data i’r Cyngor
 • cael gwybod am fodolaeth penderfyniadau awtomataidd, gan gynnwys proffilio a goblygiadau hyn i chi.

Os hoffech ymarfer unrhyw rhai o’r hawliau hyn, cysylltwch â Gareth Jones, Gareth.jones4@torfaen.gov.uk

Diwygiwyd Diwethaf: 24/10/2022 Nôl i’r Brig