Newid i ynni glân

Julian Prosser, Energy Officer

Mae Cyngor Torfaen wedi bod yn buddsoddi mewn adnoddau ynni adnewyddadwy ers 2011. Yn y cyntaf mewn cyfres o flogiau, mae’r swyddog ynni Julian Prosser yn disgrifio ein symudiad i ynni glân. 

Llosgi tanwydd ffosil, megis glo a nwy naturiol, yw un o’r achosion mwyaf o allyriadau deuocsid carbon o gwmpas y byd.

Mae ynni adnewyddadwy, a gynhyrchir o adnoddau naturiol gan gynnwys gwynt, solar a dŵr, yn gyffredinol yn rhydd rhag llygriad.  

Bu i ni fuddsoddi gyntaf mewn ynni glân yn 2011, pan osodwyd paneli solar yn Swyddfeydd y Cyngor Tŷ Blaen, Canolfan Byw’n Egnïol Pont-y-pŵl, Stadiwm Cwmbrân, Fferm Gymunedol Greenmeadow ac Ysgol Gynradd y Dafarn Newydd i gynhyrchu trydan i’w ddefnyddio ar y safle.

Ers hynny, rydym wedi gosod cynlluniau ynni solar eraill yn Ysgol Gynradd Llantarnam, Ysgol Gynradd Blenheim, Ysgol Panteg, Ysgol Gynradd Cwmffrwdoer ac Ysgol Uwchradd Croesyceiliog a system trydan dŵr micro sy’n cynhyrchu ynni ar gyfer Canolfan Dreftadaeth y Byd Blaenafon. 

Felly, a yw wir yn cael effaith? Wel, yn 2020, gostyngodd systemau ynni adnewyddadwy’r cyngor allyriadau CO2 gan 60 tunnell, sy’n cyfateb i allyriadau a gynhyrchir gan bum aelwyd yn y DU, ac arbedodd £35,000.   

Mae’n bwysig nodi bod buddsoddi mewn technoleg ynni adnewyddadwy hefyd yn creu swyddi lleol. Mae gosod paneli solar yn gofyn am drydanwyr, gosodwyr, dylunwyr, maintfesurwyr a sgaffaldwyr yn aml, ac mae’r systemau angen eu cynnal a’u cadw a’u glanhau yn yr hirdymor.

Solar yw’r prif ffynhonnell o ynni adnewyddadwy yn Nhorfaen, ac mae cynlluniau eisoes ar gyfer 19 o systemau ffotofoltäig newydd ledled y fwrdeistref dros y ddwy flynedd nesaf, yn amrywio o 10kW i 150kW o ran maint. 

Mae gwaith wedi cychwyn i ddatblygu fferm solar gyntaf Cyngor Torfaen ar safle hen domen wastraff. 

Rydym wedi parhau i gymryd camau i leihau ein defnydd o ynni a thorri allyriadau drwy newid i oleuadau LED a gosod systemau rheoli gwres a goleuadau newydd yn ein hadeiladau. 

Os hoffech chi gael gwybod sut i newid i ynni glân a lleihau eich defnydd o ynni, ewch i wefan yr Ymddiriedolaeth Arbed Ynni yn https://energysavingtrust.org.uk

Diwygiwyd Diwethaf: 04/11/2021
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Call Torfaen
Ffôn: 01495 762200

Nôl i’r Brig