Blog - Buddion teithio egniol

Donna Edwards-John

Mae sut rydym yn teithio o gwmpas yn gallu cynyddu ein ôl troed carbon unigol. Gall dewis opsiynau amgen gwyrddach nid yn unig leihau ein lefelau CO2 - gall fod a manteision eraill hefyd, fel y mae swyddog newydd Teithio Llesol Cyngor Torfaen Donna Edwards-John yn esbonio.

Ers cychwyn yn fy rôl newydd ym mis Mehefin, rwyf wedi lleihau fy nefnydd o’r car ac rwyf nawr yn cerdded ar siwrneiau byrion, megis mynd i’r siop, ymweld â ffrindiau a theulu ac ar gyfer teithiau gwaith bach lleol.

Mae cerdded neu feicio 10 milltir yr wythnos yn arbed rhyw 500 pwys o allyriadau CO2 y flwyddyn.

Mae hefyd yn llosgi 1,000 o galorïau yr wythnos ac rwyf wedi colli 10 pwys mewn chwe mis!

Rwyf hefyd wedi sylwi bod cerdded yn gwneud i mi deimlo’n llawer mwy effro ac iachach, ac rwyf wedi arbed arian ar danwydd.

Mae cerdded, beicio neu sgwtio i’r ysgol yn helpu i blant fod yn barod ar gyfer y diwrnod ysgol ond fel rhiant sy’n gweithio, rwy’n gwybod nad yw bob amser yn ymarferol.

Ar ddyddiau pan na allem gerdded y llwybr cyfan i’r ysgol, rwy’n “parcio a cherdded” – parcio ymhellach i ffwrdd o’r ysgol a cherdded pellter byrrach.

Mae hyn yn helpu i liniaru tagfeydd a llygredd wrth gatiau’r ysgol ac mae’n fwy diogel i blant sy’n mynd i ac yn gadael y safle.

Wrth gwrs, mae’n bwysig bod gan bobl fynediad at lwybrau cerdded a beicio diogel wrth ystyried teithio’n llesol.

Mae Cyngor Torfaen yn arolygu cynigion ar gyfer 113km o lwybrau newydd yn y fwrdeistref fel rhan o’i ymrwymiadau dan Ddeddf Teithio Llesol Cymru.

Mae gallu defnyddio cludiant cyhoeddus dibynadwy hefyd yn helpu i leihau defnydd o’r car. Ehangwyd gorsaf reilffordd Cwmbrân a’i hailddatblygu rai blynyddoedd yn ôl, ac mae cynlluniau i ddatblygu gorsaf Pont-y-pŵl a’r Dafarn Newydd fel ail gyfnewidfa drafnidiaeth yn mynd rhagddynt.

Mae’r farchnad ceir trydan hefyd yn cynyddu fel opsiwn mwy cynaliadwy o gymharu â cheir disel a phetrol. I gefnogi hyn, rydym wedi gosod pwyntiau gwefru trydan mewn saith lleoliad yn y fwrdeistref, ac rydym yn cynyddu nifer y cerbydau trydan a ddefnyddir gan y cyngor.

Mae yna bwyntiau gwefru cerbydau trydan yn y mannau canlynol:

  • Maes Parcio Isaf Trosnant Street, Pont-y-pŵl, NP4 8AT
  • Maes Parcio Clarence Place, Pont-y-pŵl, NP4 8AU
  • Station Road, Griffithstown, NP4 5JL
  • Maes Parcio Llanyrafon, Cwmbrân, NP44 8HR
  • Canolfan Gymdogaeth Fairwater Square, Cwmbrân NP44 4TA
  • Canolfan Gymdogaeth Abersychan, NP4 7AG
  • James Street, Blaenafon, NP4 9EJ

Gallwn oll leihau ein allyriadau carbon wrth newid sut rydym yn teithio, un cam ar y tro.

Diwygiwyd Diwethaf: 12/11/2021
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Call Torfaen
Tel: 01495 762200

Nôl i’r Brig