Addysg drwy Gyfrwng y Gymraeg

Ar gyfer rhieni/gofalwyr y mae'n well ganddynt i'w plant gael eu haddysgu drwy gyfrwng y Gymraeg, mae'r Awdurdod ar hyn o bryd yn darparu addysg cyfrwng Cymraeg mewn tair Ysgol Gynradd Cymraeg a leolir yng Nghwmbrân a Phont-y-pŵl. Mae'r ysgolion hyn yn darparu ar gyfer y galw ar draws y Fwrdeistref Sirol.

Mae'r Ddarpariaeth feithrin  ar gael yn yr Uned Feithrin ynghlwm wrth Ysgol Gymraeg Cwmbrân, Ysgol Bryn Onnen ac Ysgol Panteg ac yng Nghylch Meithrin Cwmbrân ac Ysgol Feithrin Pont-y-pŵl .

Mae'r darpariaeth i ddisgyblion o oed ysgol uwchradd ar gael yn Ysgol Gyfun Gwynllyw sydd wedi ei leoli ym Mhont-y-pŵl. Mae gan yr ysgol hon 6ed dosbarth.

Bydd disgyblion sy'n mynychu ysgol Gymraeg yn derbyn cludiant yn unol â pholisi cludiant yr Awdurdod.

Mae enwau a chyfeiriadau'r gwahanol ysgolion a manylion am bolisi cludiant yr Awdurdod o ran addysg cyfrwng Cymraeg ar gael ar dudalennau 87-90 yn y Llyfryn Gwybodaeth i Rhieni/ Gofalwyr.

Mae'n rhaid i gynghorau gyflwyno Cynllun Strategol Cymraeg mewn Addysg (CSGA) i'w gymeradwyo i Lywodraeth Cymru. Mae WESP yn manylu ar ganlyniadau a thargedau'r Cyngor a Llywodraeth Cymru ar gyfer datblygu addysg cyfrwng Cymraeg. Gallwch chi lawrlwytho copi o Gynllun Strategol Cymraeg mewn Addysg Torfaen 2017-2020 yma.

Diwygiwyd Diwethaf: 16/04/2019
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Derbyniadau Ysgol

Ffôn: 01495 766915

Nôl i’r Brig